Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
bayburtlu69

Fiilde Çatı Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Cümlede, eylemin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, eylemde bildirilen işle ilgili olarak gösterdiği özelliğe eylem çatısı denir. Dolayısıyla, yüklemi eylem olmayan cümlelerde çatı aranmaz.
Eylemler çatısı bakımından iki grupta incelenir:

A. Nesnesine Göre Fiiller
1. Geçişli Fiil
2. Geçişsiz Fiil

B. Öznesine Göre Fiiller
1. Etken Fiil
2. Edilgen Fiil
3. Dönüşlü Fiil
4. İşteş Fiil

A. Nesnesine Göre Fiiller
1. Geçişli Fiil
Nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere “geçişli eylem” denir. Nesneyi, yükleme sorduğumuz “neyi, kimi, ne” sorularıyla bulduğumuz için, bu sorulara cevap veren eylemler geçişlidir.
Ben bu kitabı geçen yaz okumuştum.Askerdeki arkadaşıma mektup yazdım.
Bu cümlelerde “okumuştum” eylemi “bu kitabı” nesnesini, “yazdım” eylemi “mektup” nesnesini aldığından geçişli bir eylemdir.
Aşağıdaki cümlelerde eylemler, altı çizili nesneleri aldığı için geçişlidir.
Topladığı çiçekleri vazoya yerleştirdi.Babam, pazar sabahları gazete alırdı.Diploma törenine kuzenini de davet etti.Öğretmenimiz derste bize fıkra anlatırdı.
Not: Geçişli eyleme sahip olan cümlelerde kimi zaman nesne bulunmaz. Bu eylemler nesne almasalar da geçişlidir. Önemli olan, o eylemin nesne alabilmesidir.
Öğretmen çok güzel anlattı.Öğretmen konuyu çok güzel anlattı.
Bu cümlede nesne bulunmamasına rağmen, istenirse cümleye nesne getirilebildiği için “anlatmak” eylemi geçişlidir.

2. Geçişsiz Fiil
Nesne alamayan eylemlerdir. Geçişsiz eylemler, “neyi, kimi, ne” sorularına cevap veremez. Geçişsiz eylemlerin yüklem olduğu cümlelere dışarıdan herhangi bir nesne getirilemez.
Onun anlattığı fıkraya hepimiz güldük.Babamla hafta sonları balık tutmaya gideriz.
Bu cümlelerde yüklem olan “güldük” ve “gideriz” eylemleri nesne alamadığı için, geçişsiz bir eylemdir.
Aşağıdaki cümlelerde eylemler, nesne alamadıkları için geçişsizdir.
Dün gece televizyondaki film çok geç başladı.Küçük kardeşim bugün erkenden uyandı.Geleceğe her zaman umutla baktık.Okul sonrası annesine ev işlerinde yardım ediyordu.
Not: Nesneyi bulmak için yükleme sorduğumuz “neyi, kimi, ne” sorularına “onu” sözcüğünü ortak bir cevap olarak verebiliriz. Cümleyi “onu” sözcüğü ile birlikte okuyarak cümledeki eylemin geçişli olup olmadığını kolayca anlayabiliriz.
Sabahtan beri burada (onu) bekliyorum.Balonu uçan çocuk bir süre (onu) ağladı.
Bu cümlelerde nesne yoktur. Cümlelere “onu” sözcüğünü getirdiğimizde “beklemek” eyleminin geçişli, “ağlamak” eyleminin geçişsiz olduğunu görürüz.
Not: Türkçede bazı eylemler yeni anlamlar kazanarak hem geçişli, hem geçişsiz olarak kullanılabilmektedir. Bir cümledeki eylemin geçişli olup olmadığı sorulduğunda sadece eylemi değil, cümleyi bütünüyle okumak gerekir.
Bütün gün çarşıda boş boş gezmiş. (geçişsiz)Sınıfça ilçemizdeki müzeyi gezdik. (geçişli)Arkadaşım az önce buradan geçti. (geçişsiz)Afrikalı atlet sporcuların hepsini geçti. (geçişli)
Not: Geçişsiz iken -r, -t, -tır” eklerinden uygun olanını alarak geçişli hale gelen eylemlere oldurgan eylem denir.
Komik hareketleriyle hepimizi güldürdü.
Daha önce kullandığımız geçişsiz “gülmek” eylemine “-dür” eki getirilerek geçişli “güldürmek” eylemi elde edilmiştir. Aşağıdaki örneklerde geçişli ve geçişsiz eylemler bir arada verilmiştir.
Geçişsiz Eylem           Oldurgan Eylemdolmak                        dol – dur – makağlamak                      ağla -t – makdüşmek                       düş – ür – mek
Not: Geçişli iken -r, -t, -tır” eklerinden uygun olanını alarak tekrar geçişli yapılan eylemlere ettirgen eylem denir. Bu fiillerde işi, bir başkasına yaptırma anlamı vardır.
Yaşlı kadın askerdeki oğluna mektup yazdırdı.
Daha önce kullandığımız geçişli “yazmak” eylemine “-dır” eki getirilerek yine geçişli “yazdırmak” eylemi elde edilmiştir. Aşağıda, geçişliyken “-r, -t, -tır” eklerinden biriyle geçişlilik derecesi artırılıp ettirgen yapılmış eylemler verilmiştir.
Geçişli Eylem             Ettirgen Eylemaçmak                         aç – tır – makokudu                          oku -t -tuduymak                       duy – ur – mak

B. Öznesine Göre Fiiller
Türkçede eylemler, öznenin eylemle ilgili olarak gösterdiği özelliğe göre dörde ayrılır.
1. Etken Fiil
Yüklemde belirtilen eylemi, öznenin kendisi yapıyorsa bu tür eylemlere “etken eylem”, özneye de “gerçek özne” denir.
Çocuk, yaramazlık yapan küçük kardeşini dövdü.
Bu cümlede “dövmek” eylemi etkendir; çünkü “dövme” işini doğrudan özne (çocuk) gerçekleştirmektedir.
Aşağıdaki cümlelerde eylemler, altı çizili özneler tarafından doğrudan yapıldığı için etken çatılıdır.
Babam, evimize yeni mobilyalar almış.Bulutlar, ağır ağır geçti üzerimizden.Dün gece aniden kar yağdı.İhtiyar, deniz kenarında gemileri seyrediyordu.Kuşlar, gün batmadan yuvalarına dönüyordu.Ünlü şair, daha çok, aşk şiirleri yazıyormuş.Öğretmenimiz, derste güzel şiirler okurdu.
Not: Cümlede, gizli özne, yüklemde bildirilen işi doğrudan kendisi yaptığından aynı zamanda gerçek öznedir.
Ödevlerini bir an önce yapmalısın. (sen)
Bu cümlenin yüklemi, gizli özne olan “sen sözcüğüdür. Eylem özne tarafından yapıldığı için, “yapmak” eylemi etkendir.

2. Edilgen Fiil
Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlelerde özne, yüklemde bildirilen işi yapmaz; başkasının yaptığı işten etkilenir. Edilgen eylem, “-n” ve “-l” ekiyle türetilir ve cümleye “başkası tarafından yapılma” anlamı katar. Edilgen eylemin yüklem olduğu cümlede özne “sözde özne” olarak adlandırılır.
Küçük kardeş, yaramazlık yaptığı için dövüldü.
Bu cümlede yükleme “Dövülen kim?” sorusunu sorarsak öznenin “küçük kardeş” olduğunu görürüz. Ancak “-I” ekini alan “dövüldü” eylemi, özne tarafından değil, başkası tarafından yapılmıştır. Yani burada özne, işi yapan öğe değil; başkasının yaptığı işten etkilenen öğe durumundadır. Dolayısıyla burada gerçek özne değil, “sözde özne” vardır.
Aşağıdaki cümleleri incelediğimizde, eylemlerin başkaları tarafından yapıldığını, dolayısıyla bu eylemlerin edilgen çatılı olduğunu görüyoruz.
Sınıfımıza yeni bir başkan seçildi.Okulumuza yeni bilgisayarlar alınmış.Bayram öncesi caddeler güzelce temizlendi.Kasabamıza yeni parklar yapılacak.Sınavda birinci olan öğrenci ödüllendirildi.Sınavı bitirmeden çıkmamamız gerektiği söylendi.Bu yazarımızın yapıtları dili yalın olduğu için çok okunur.Cadde ve sokaklar bayraklarla süslendi.
Not: Edilgen çatılı cümlelerde işi yapan, cümle içinde geçse bile eylem yine “edilgen”dir.
Suçlu, polis tarafından Bursa’da yakalandı.
Bu cümlede, “yakalanma” işinin “polis tarafından” yapıldığı görülüyor. Ancak yükleme sorulan “Yakalanan kim?” sorusuyla,”suçlu” sözcüğünün özne olduğunu görürüz. Dolayısıyla “yakalandı” eylemi, “-n” ekini alıp “başkası tarafından yapılma” anlamı taşıdığı için edilgen bir eylemdir.

3. Dönüşlü Fiil
Özne, yüklemde belirtilen eylemi hem yapıyor hem de yaptığı bu eylemden etkileniyorsa bu tür eylemlere “dönüşlü eylem” denir. Dönüşlü eylemler de edilgen fiiller gibi “-I” ve “-n” ekiyle türetilir. Dönüşlü eylemin yüklem olduğu cümlede “kendi kendine yapma” anlamı vardır. Dönüşlü fiillerde özne gerçek öznedir.
Çocuk, yaptığı hata nedeniyle dövündü.
Bu cümlede öznenin (çocuk) “dövünme” işini kendisinin yaptığını ve bu işten yine kendisinin etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla cümlenin yüklemi dönüşlü bir eylemdir.
Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini incelediğimizde, öznelerin, yüklemde bildirilen işi “kendi kendilerine yaptıklarını ve yaptıkları işten yine kendilerinin etkilendiklerini” görüyoruz.
Sınavı kazandığımı duyunca çok sevindim.Babam, uzun yıllar çalıştığı işyerinden ayrıldı.Sarsıntıyı duyunca hemen telefona sarıldı.Prova saati yaklaşınca elbiselerini giyindi.Dedesi her zaman madalyasıyla övünürdü.
Not: Edilgen eylem ve dönüşlü eylem; aynı eklerle oluşturulduğundan karıştırılabilir. Edilgen çatılı eylemlerin öznesi sözde öznedir, yani eylemi gerçekleştiren belli değildir. Dönüşlü fiillerin öznesi ise gerçek öznedir, yani eylemi gerçekleştiren öznenin kendisidir.
Onu aramadığım için bana kırılmış.
Bu cümlede “kırılma” eylemini öznenin kendisi yapmış, yaptığı işten de kendisi etkilenmiştir. Yani yüklem dönüşlü bir eylemdir.
Öğrenciler bahçedeyken sınıfın camı kırılmış.
Bu cümlede bildirilen “kırılma” eylemini öznenin kendisi değil, bir başkası yapmıştır. Dolayısıyla eylem edilgen çatılıdır.

4. İşteş Fiil
Yapılması için birden fazla öznenin gerektiği eylemlerdir, işteş çatılı eylemler “-ş” ekini alır. Bazı fiiller ise kök olarak “-ş” ile bitmiştir ve işteş özellik gösterir.
Çocuk, arkadaşıyla yok yere dövüştü.

Bu cümlede “dövüştü” eylemi, “-ş” ekini aldığı ve birden fazla kişi tarafından yapılmayı gerektirdiği için işteş bir eylemdir, işteş eylemlerde özne tekil bile olsa yüklemde bildirilen iş, birden fazla kişiyi gerektirir.
İşteş eylemler, öznelerin işi yapma durumuna göre ikiye ayrılır:
a. Karşılıklı İşteş Fiil:
Özneleri bir işi karşılıklı olarak yapan işteş eylemlerdir.
Ünlü yazarla geçen yıl bir kitap fuarında tanıştık.
Bu cümlede iki kişinin karşılıklı olarak birbirini tanıması anlatıldığı için “tanışmak” eylemi karşılıklı işteş bir eylemdir.
Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri, karşılıklı işteş eylemlerdir.
Toplantıda yeni projeyi uzun uzun tartıştık.Onunla en son geçen ay görüşmüştüm.Yurtdışındaki arkadaşımla birkaç yıl mektuplaştık.Yıllar sonra gördüğüm arkadaşımla hasretle kucaklaştık.Kazandığımız parayı akşamüstü paylaştık.
Not: Bazı eylemlerde “-ş” eki kalıplaştığı için sözcükten ayrılmaz. Gerçekleştirilmesi için birden fazla kişi gerektiren yani anlamca işteşlik taşıyan bu eylemler de işteş eylemdir.
İki dargın arkadaş bu bayramda barıştı.Gençliğinde okul takımında güreşirmiş.

b. Birlikte İşteş Fiil:
Aynı işi hep birlikte yapma anlamı taşıyan işteş eylemlerdir.
Öğretmenin anlattığı fıkraya bütün sınıf gülüştü.
Bu cümlede, eylem, bir işi karşılıklı olarak yapma değil; hep birlikte yapma anlamı taşıdığı için “gülüşmek” eylemi birlikte işteş bir eylemdir.
Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri, birlikte işteş eylemdir.
Park görevlisini gören çocuklar sağa sola kaçıştı.Yırtıcı kuşlar köyümüzün üzerinde uçuşuyordu.Çocuklar heyecanla denize koşuştular.Hepimiz küçücük bir odaya doluştuk.Yolcular havalimanında bekleşiyordu.Herkes yeni arabanın başına üşüştü.
Not: Bazı eylemler, aldığı ek nedeniyle işteş gibi gözükse de tek başına yapılabildiğinden işteş değildir. Cümlede özne birden çok bile olsa, iş bir kişi tarafından gerçekleştirilebiliyorsa o eylem işteş değildir.
Yolcular trene zor yetişti.
Bu cümlede “yetişmek” eylemi, birden fazla özne almasına rağmen işteş değildir. Çünkü bu eylemde bildirilen iş, bir kişi tarafından da yapılabilir. Aşağıdaki cümlelerde eylemler, bir kişi tarafından da yapılabildiği için işteş çatılı değildir.
Yorucu bir günün sonunda dağa ulaştık.Otobüsten iner inmez kalabalığa karıştı.Aylarca bu sınav için çalıştı.Uzun süre geçmesine rağmen buraya alışamadı.

Fiil Çatısıyla İlgili Cümle İncelemeleri
Çocukların boyları bu yıl çok uzamış.Öznesine göre: Etken eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem Onunla yarın buluşmak üzere sözleştik.Öznesine göre: İşteş eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem Dağın tepesine bir saat sonra çıkılacak.Öznesine göre: Edilgen eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem Bu zor günlerimde anılarıma tutundum.Öznesine göre: Dönüşlü eylem Nesnesine göre: Geçişsiz eylem Çözümlü Örnekler Örnek 1:Nesne alıp almadıklarına göre fiiller “geçişli” ve “geçişsiz” diye ikiye ayrılır. Neyi ve kimi sorularına cevap veren fiiller geçişli, bu sorulara cevap vermeyenler geçişsizdir.Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?A) Onun sözlerine, arkadaşı sinirli sinirli gülüyordu.B) Çocuklar, hava güzel olursa yarın maça gidecekler.C) Babasıyla İstanbul’a gideceğine çok seviniyor.D) Siz de bizimle sinemaya gelmez misiniz?E) Televizyondaki yeni diziyi izliyor musunuz?(1987-ÖSS)Çözüm:Seçenekleri incelediğimizde A’da “gülmek”, B’de “gitmek”, C’de “sevinmek”, D’de “gelmek” eylemlerinin “neyi” ve “kimi” sorularına cevap vermediklerini görüyoruz. E’de ise “izlemek” eyleminin bu sorulara “Televizyondaki yeni diziyi” söz öbeğiyle cevap verdiğini görüyoruz.Cevap E Örnek 2:Yüklemi geçişli fiil olduğu halde nesne kullanılmamış cümle, aşağıdakilerden hangisidir?A) Dikkatli bakmayınca fark göremezsiniz.B) Dikkatli bakmayınca fark bulamazsınız.C) Dikkatli bakmayınca farkına varamazsınız.D) Dikkatli bakmayınca farkında olamazsınız.E) Dikkatli bakmayınca fark edemezsiniz.(1987-ÖYS)Çözüm:Seçenekleri incelediğimizde A’da “görmek” ve B’de “bulmak” eylemlerinin “fark” nesnesini aldığını görüyoruz. C’de “farkına varmak” ve D’de “farkında olmak” eylemlerinin “neyi, kimi” sorularına cevap vermediğinden geçişsiz olduğunu görüyoruz. E’de “fark etmek” eyleminin “neyi, kimi” sorularına cevap verdiği, yani geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmadığını görüyoruz.Cevap E Örnek 3:(I) İçine kapanmış olan Anadolu dağları, sessizliğini, bilge dalgınlığında sürdürür zamanın akışı içinde. (II) Kendi dilince söyler türküsünü, kendi gönlünce sürer yaşamını. (III) Dağlar vardır, yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. (IV) İşte bundan dolayı birçok efsaneyi bağrında yaşatır bizim Anadolu dağları. (V) Anadolu’nun en eski sahiplerinden şimdikilere değin olanları anlatır bize.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımından geçişsizdir?A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.(2005-ÖSS)Çözüm:Parçadaki cümlelerin yüklemlerini incelediğimizde; I.de Neyi sürdürür? “sessizliğini”, II.de Neyi söyler? “türküsünü”, IV.de Neyi yaşatır? “birçok efsaneyi”, V.de Neyi anlatır? “Anadolu’nun en eski sahiplerinden şimdikilere değin olanları” nesnelerini görüyoruz. III.de Neyi gülümser? sorusuna cevap alamadığımızdan “gülümsemek” eyleminin geçişsiz olduğunu görüyoruz.Cevap C Örnek 4:“Karikatür” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne göreviyle kullanılmıştır?A) Karikatür, yirminci yüzyılın etkin sanatlarındandırB) Karikatür, sanatların en dinamik olanıdır.C) Karikatür, iletişim gücünün yüksekliği nedeniyle sevilir.D) Karikatür, toplumsal değişimlerin aynasıdır.E) Karikatür, güldürmekten çok düşündürmelidir.(1983-ÖYS)Çözüm:Sözde özne, yüklemi edilgen olan cümlelerde bulunur. Seçenekleri incelediğimizde A, B ve D’de yüklemlerin eylem olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu cümlelerin yüklemlerinde çatı özelliği aranmaz. E’de “karikatür” sözcüğü gerçek öznedir. C’de ise “sevilmek” işi başkası tarafından yapıldığından yüklem edilgen, “karikatür” sözcüğü sözde öznedir.Cevap C  Örnek 5:(I) Köşedeki masaya oturdu. (II) Eldivenlerini çıkarıp yanına koydu. (III) Usulca çantasını açtı. (IV) Küçük el aynasını çıkardı. (V) Yüzünü uzun uzun inceledi.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.(1997-ÖSS)Çözüm:Parçadaki cümlelerin yüklemlerini incelediğimizde; II. de Neyi koydu? “Eldivenlerini”, III. de Neyi açtı? “çantasını”, IV.de Neyi çıkardı? “Küçük el aynasını”, V.de Neyi inceledi? “Yüzünü” nesnelerini görüyoruz. I.de Neyi oturdu? sorusuna cevap alamadığımızdan “oturmak” eyleminin geçişsiz oldu-ğunu görüyoruz.Cevap A Örnek 6:Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi.Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır?A) Toplantıda önemli kararlar alındı.B) Bayram bu yıl daha coşkulu kutlandı.C) Okul arkadaşını karşısında görünce çok sevindi.D) Üyelere verilen kartların tümü yenilendi.E) Törende çağdaş ozanlardan şiirler okundu.(2002-ÖSS)Çözüm:Örnek cümlenin yüklemini incelediğimizde yüklemin “kendi kendine yapma” özelliği gösterdiğinden dönüşlü olduğunu görüyoruz. Seçenekleri incelediğimizde A, B, D ve E’de eylemlerin “başkası tarafından” yapılma özelliği gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu eylemler edilgendir. C’de ise “sevinmek” eylemi örnek cümledeki “söylenmek” eylemiyle aynı özelliği taşıdığından dönüşlüdür.Cevap C Örnek 7:Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı bakımından öbürlerinden farklıdır?A) Beğendiğim halı Kayseri’de dokunmuş.B) Yılbaşı için bütün vitrinler süslenmiş.C) Yerler daha yeni silinmiş.D) Bulaşıklar çok iyi temizlenmiş.E) Kardeşim yatmadan önce yıkanmış.(1987-ÖYS)Çözüm:Seçenekleri incelediğimizde A, B, C ve D’de yüklemlerin “başkası tarafından” yapılma özelliği gösterdiğini ve edilgen olduğunu görüyoruz. E de ise “yıkanmak” eyleminin “kendi kendine yapma” özelliği gösterdiğini ve dönüşlü bir eylem olduğunu görüyoruz.Cevap E Örnek 8:“İnsan yutan kumsallarda tam üç yıl vatan için dövüştüler.” cümlesinde görülen özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?A) Bir süre sonra onlar da kalabalığa karıştılar.B) Korkularından beton duvara iyice yapıştılar.C) Sonunda bir küçük oda bulup oraya sığıştılar.D) Tren kalkmak üzereyken soluk soluğa yetiştiler.E) Sabaha değin bu sorunu uzun uzun tartıştılar.(1982-ÖYS)Çözüm:Örnek cümlede “dövüşmek” eyleminin yapılması için birden fazla özne gerektiğinden işteş olduğunu anlıyoruz. Bu cümledeki özne-yüklem ilişkisinin benzerinin E seçeneğindeki “tartışmak” eyleminde olduğunu görüyoruz. Çünkü bu eylemin gerçekleşmesi için birden fazla özne gerekmektedir. Oysa A, B, C ve D seçeneklerinin yüklemlerini incelediğimizde, eylemler birden fazla özne tarafından yapılmış görünse de bir özneyle yapılabildiğinden işteş değildir.Cevap E

Fiilde Çatı Resimleri

 • 2
  Fiillerde Çati Kavram Haritasi 2 yıl önce

  Fiillerde Çati Kavram Haritasi

Fiilde Çatı Sunumları

 • 5
  Önizleme: 2 yıl önce

  Fiilde çatı ders sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FİİL ÇATISIDİL ve ANLATIM DERSİ ÖĞRETMEN:EROL AYDINstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  FİİL ÇATISI Fiillerin, özne ve nesnelerine göre almış oldukları durumlara, gösterdikleri özelliklere çatı denir.style.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  FİİLLER ÇATILARI BAKIMINDAN İKİYE AYRILIRFİİL ÇATISIA.Nesnelerine Göre B.Öznelerine GöreGeçişli Fiil 1.Etken FiilGeçişsiz Fiil 2.Edilgen Fiil3. Oldurgan Fiil 3.Dönüşlü Fiil4. Ettirgen Fiil 4.İşteş Fiilstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  4. Sayfa
  A.NESNELERİNE GÖRE FİİLLER1.Geçişli Fiiller: Kullanım sahasına çıktığında nesneye ihtiyaç duyan, nesne alabilen fiillere geçişli fiiller denir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  Akşam güzel bir film seyrettik. yüklemNe seyrettik ? Film (nesne)FİİL GEÇİŞLİDİRstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Kardeşi kalemini kırmış. Özne nesne yüklemKardeşi neyi kırmış? Kalemini (nesne)FİİL GEÇİŞLİDİRstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  DİKKAT Bir fiilin geçişli ya da geçişsiz olduğunu öğrenmek için soru sorarken, önce özneyi bulmalıyız.Özneyi bulmadan nesneyi bulmaya çalışırsak yanılabiliriz.Çünkü bazı kullanımlarda özne ve nesne karışabilmektedir.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  8. Sayfa
  Şakalaşırken eli çıkmıştı. yüklemÇıkan ne?Eli (Özne) FİİL GEÇİŞSİZDİRstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  DİKKAT Bir fiilin geçişli olabilmesi için , önemli olan o fiilin “ne, neyi, kimi” sorularına cevap verebilmesidir.Bazen fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne bulunmayabilir.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  10. Sayfa
  Akşama kadar bekledim. yüklemAkşama kadar bekledim.Kimi bekledim?Onu , kardeşimi..... (nesne)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  2. Geçişsiz Fiiller: Nesne gerektirmeyen, nesne olmadan da kullanım sahasına çıkan fiillere geçişsiz fiil denir.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  Bu söze sınıftakilerin hepsi gülmüştü.yüklemNe gülmüştü?Neyi gülmüştü?Kimi gülmüştü?FİİL GEÇİŞSİZDİRstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  Ağaçların yaprakları sarardı.yüklemSararan ne?Ağaçların yaprakları (özne)Neyi sarardı?Kimi sarardı?FİİL GEÇİŞSİZDİRstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  Geçişli fiiller ayrıca yapılışlarına göre de incelenir.Bunlar oldurganlık ve ettirgenliktir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  OLDURGAN FİİLLER Geçişsiz fiillerin geçişli hale getirilmesine oldurgan fiil denir. Oldurgan fiiller , geçişsiz fiillere getirilen “-r, -t, -tır, -dır...” ekleriyle yapılır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  Çocuğu zor da olsa uyuttum.yüklem“Uyumak” Neyi uyumak? (Cevap yok)“Uyutmak” Neyi uyutmak? (Çocuğu)FİİL OLDURGANDIRstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  17. Sayfa
  Geçişsiz fiil Geçişli fiil gülmek -dır- gül-dür-mekAğlamak -t- ağ-lat-makPişmek -ir- piş-ir-mekÇıkmak -r- çık-ar-mak oldurgan fiilstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  18. Sayfa
  ETTİRGEN FİİLLER Geçişli fiillerin geçişlilik derecesinin arttırılmasına ettirgen fiil denir. Ettirgen fiiller, oldurgan fiillerde olduğu gibi “-r, -t, -tır” ekleriyle yapılır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  Evin kapısını kırdırdı. yüklem Neyi kırdırdı?Evin kapısını (nesne) kırdı - kırdırdıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

 • 2
  Önizleme: 2 yıl önce

  Öznesine göre fiilde çatılar.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FİİLLERDE ÇATI

  2. Sayfa
  FİİL ÇATILARIÖZNESİNE GÖRE FİİL ÇATILARIEtken FiillerEdilgen FiillerDönüşlü Fiillerİşteş FiillerNESNESİNE GÖRE FİİL ÇATILARIGeçişli FiillerGeçişsiz FiillerOldurgan FiillerEttirgen Fiiller

  3. Sayfa
  ÖZNESİNE GÖRE FİİL ÇATILARI

  4. Sayfa
  1. ETKEN FİİLLER

  5. Sayfa
  Özlem ödevlerini bitirdi.Annem güzel yemekler yaptı.Gemi kıyıya yanaştı.Çalışarak tüm hedeflerine ulaştı.Yukarıdaki cümlelerin öğelerini bulunuz.Eylemin belirttiği işi yapan belli midir? Söyleyiniz.

  6. Sayfa
  1. Etken Fiiller : Cümlenin gerçek öznesi varsa, işin kim tarafından yapıldığı belli oluyorsa böyle fiillere etken fiiller denir.Sezai, dün geç geldi. Bugün geleceğim. (Ben- Gizli Özne)

  7. Sayfa
  2. EDİLGEN FİİLLER

  8. Sayfa
  Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerine “kim” ya da “ne” sorularını sorup, aldığınız cevapları belirtiniz.Ece resim yaptı.Ağacın dalına oturdu.Yeni yıl coşkuyla kutlandı.Sorunun yanıtını biliyorsun.Hangi cümlede aldığınız cevap, yüklemin bildirdiği işi yapanı göstermiyor?

  9. Sayfa
  1. 2.Çamaşırları yıkadım. / Çamaşırlar yıkandı.Orhan yazı yazdı. / Yazı yazıldı.Bugün evi temizleyecek./ Bugün ev temizlenecek.Yukarıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.Cümlelerin birinci ve ikinci hallerinde ne gibi değişiklikler olmuştur?İkinci cümlelerde eylemlerin aldığı ekleri inceleyiniz.Farklı ekler var mı?Sizce bu eklerin görevi ne olabilir?

  10. Sayfa
  O halede edilgen fiilleri tanımlayınız!

  11. Sayfa
  2. Edilgen Fiiller : Cümle okunduğunda veya dinlendiğinde, işin kimin tarafından yapıldığı belli olmuyorsa, yani cümlede “sözde özne” varsa böyle fiillere edilgen fiiller denir. Edilgen fiiller, etken fiillerin sonuna –l, -n ekleri getirilerek yapılır. Kır-(ı)-l- / sev-(i)-n-Ali pencereyi kırdı. Pencere kırıldı. G.Özne Etken Sözde Özne Edilgen

  12. Sayfa
  3. DÖNÜŞLÜ FİİLLER

  13. Sayfa
  Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.Aylin giyindi.Çocuk ağacın arkasına saklandı.Bilgisayarı bozulunca çok sinirlendi.Yukarıdaki cümlelerde öznenin yaptığı işten kim etkilenmiştir?

  14. Sayfa
  Koşmak onu yordu./ Koştuğu için yoruldu.Ayşe saçlarını taradı./ Ayşe tarandı.Yukarıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.Cümlelerin birinci ve ikinci hallerinde ne gibi değişiklikler olmuştur?İkinci cümlelerde eylemlerin aldığı ekleri inceleyiniz.Farklı ekler var mı?Sizce bu eklerin görevi ne olabilir?

  15. Sayfa
  O halde bir cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan ve yapılan işten etkilenen öge aynı ise böyle fiilllere ne ad verilir?

  16. Sayfa
  3. Dönüşlü Fiiller : Özne tarafından yapılanişin etkisi, başka bir varlığı etkilemeyipyeniden özne üzerine dönüyorsa, böyle fiillere dönüşlü fiiller denir. Genellikle –n,bazen de –l ekleri dönüşlü fiil yapar. Kardeşim, bu olaya çok sevi(n)di. Çocuk, üzerime atı(l)dı.

  17. Sayfa
  4. İŞTEŞ FİİLLER

  18. Sayfa
  Misafirler selamlaştı. /Ali ve Eray selamlaştı.Arkadaşımla dertleştik./ Sevgi ve ben dertleştik.Yukarıdaki cümlelerin ögelerini bulunuz.Yüklemde belirtilen iş kimler tarafından yapılmıştır?

  19. Sayfa
  Aslı kardeşine baktı./ Aslı ile kardeşi bakıştılar.Yukarıdaki cümlelerin yüklemlerine gelen ekleri inceleyiniz.Eylemlerdeki “-ş” ekinin cümleye nasıl bir anlam yüklediğini belirtiniz.Bu şekilde birden fazla öznenin karşılıklı ya da birlikte yaptığı işleri bildiren eylemlere çatısı bakımından nasıl eylemler denir?

  20. Sayfa
  4.İşteş Fiiller : Birden çok öznenin karşılıklı veya birlikte gerçekleştirdikleri fiillere denir. İşteşlik eki –ş’dir. Bağr-ı-ş-, gör-ü-ş-....Bazı fiiller kök halinde işteşlik anlamı taşır. Barış-, güreş-, yarış-...Bazı fiillerde –laş, -leş ekleri getirilerek işteşlik sağlanır. Mektup-laş-, bayram-laş-

  21. Sayfa
  ALIŞTIRMALAR

  22. Sayfa
  Aşağıdaki cümleleri edilgen yapınız.Herkes kıra gitti.…………………Aile akşam yemeği yedi.…………………………..Belediye yolları kazmış.…………………………Doktor çocuğun dişini çekti.……………………………….

  23. Sayfa
  Aşağıdaki şiirde geçen edilgen fiilleri bularak etken hale getiriniz. Sabahları erken kalkılıyor yolculukta; Doğan güneşe karşı, Dertler biraz unutulmuş, Gurbete biraz daha alışılmış. Yapılacak işler düşünülüyor. Orhan Veli

  24. Sayfa
  Aşağıdaki eylemleri işteş yapınız.Bak-:……………….Anla-:……………...Söyle-:…………….Tak-:………………Döv-:………………Gül-:……………….Ağla-:……………...

  25. Sayfa
  Aşağıdaki eylemleri dönüşlü yaparak cümlede kullanınız.Yıka-:………………………………………….Bak-:…………………………………………..Söyle-:………………………………………..Döv-:………………………………………….

 • 1
  Önizleme: 2 yıl önce

  fiilde çatı ödevi sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FİİLLERDE (EYLEMLERDE) ÇATIstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibility

  2. Sayfa
  Çatılarına Göre Eylemler:Fiiller çatıları bakımından şu alt iki gruba ayrılarak incelenir.Nesnelerine Göre Fiil Çatıları2)Öznelerine Göre Fiil Çatılarıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_y

  3. Sayfa
  NESNELERİNE GÖRE FİİL ÇATILARI Kendi içinde dört alt gruba ayrılır. Oldurgan FiillerEttirgen FiillerGeçişli FiillerGeçişsiz Fiillerstyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  4. Sayfa
  a) Geçişli Eylemler:Öznesinin yaptığı iş başkasına geçen , yani nesne alan fiiller çatıları yönünden geçişli fiil(eylem) olarak adlandırılır. Nesne öznenin yaptığı işten etkilenen varlıklardır.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_w

  5. Sayfa
  Örnek: Adam, elindeki kağıtları hırsla yırttı. Kendi elleriyle dikti bu ağacı. (“yırtma” fiilinden etkilenen “elindeki kağıt”tır) (“dikme” fiilinden etkilenen “bu ağaç”tır.) ●Annem bulaşıkları duruluyor. (“durulama” fiilinden etkilenen “bulaşıkları”dır.)style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  b) Geçişsiz Eylemler:Öznenin yaptığı iş başka bir varlığa geçmeyen, yani nesne almayan fiiller, çatıları yönünden geçişsiz fiillerdir. Geçişsiz fiiller “neyi?, kimi?” sorularından hiçbirine cevap vermez.style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  7. Sayfa
  Örnek: Çocuklar koşarak evlerine gittiler. ● Kuşlar çok yüksekten uçuyor (“gitme” fiilinden etkilenen varlık yani nesne yok)(“uçma” fiilinden etkilenen varlık yani nesne yok)● Gece sabaha kadar yağmur yağdı (“yağma” fiilinden etkilenen varlık yani nesne yok)style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  8. Sayfa
  !Dikkat: Bir fiilin geçişli ya da geçişsiz olduğunu anlayabilmek için fiile “ne? , kim?; neyi?, kimi?”sorularını yönelterek cevap ararız. Aldığımız cevap işten etkilenen bir varlık ise fiil geçişli, bulamazsak fiil geçişsizdir. style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  9. Sayfa
  !Dikkat: Hem geçişli hem de geçişsiz; yani kimi anlamlarıyla geçişli, kimi anlamlarıyla geçişsiz olan fiiller de vardır. Bu açıklamaya göre:Taksi biraz önce buradan geçti. - neyi geçti?, kimi geçti? » Cevap alamadığımızdan geçişsizdir.Kısa boylu atlet, hepimizi geçti. - kimi geçti? – » Cevap “hepimizi” bu yüzden geçişlidir.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_y

  10. Sayfa
  !Dikkat: Kimi fiiller aslında geçişli olmasına rağmen cümlede nesne kullanılmayabilir. Öğrenciler, güzelce okudular. » (Cümlede nesne yok ama okumak fiili geçişlidir.) (Öğrenciler, şarkıyı güzelce okudular.) » ( şarkıyı nesne)Durakta, uzun süre bekledik. » (Cümlede nesne yok ama bekledik fiili geçişlidir.) (Durakta, uzun süre onu bekledik.) » (onu nesne )style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_y

  11. Sayfa
  c) Oldurgan Filler:Geçişsiz fiillerin kök ya da gövdesine “-()r, -()t, -dır” eklerinden uygun olanını getirilerek fiilin geçişli olması sağlanır. Bunlara oldurgan fiil denir.style.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_h

  12. Sayfa
  Geçişsiz Oldurgan uçmak » uç(ur)mak → Kafesteki kuşu uçurdum. (uçurmak oldurgandır.)uyumak » uyu(t)mak → Çocuğunu uyuttu. (uyutmak oldurgandır) dalmak » dal(dır)mak → Kaşığı yemeğe daldırdı. (daldırmak oldurgandır.)style.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  13. Sayfa
  d) Ettirgen Fiilleri:Geçişli eylemlerin kök ya da gövdesine “-()r, -()t, -dır” eklerinden uygun olanını getirilerek fiilin geçişlilik derecesi arttırılır. Bunlara ettirgen fiil denir.Ettirgen fiiller, eylemi başkasına aktaran fiillerdir. Bu tip cümlelerde özne iş yapmaz, başkasına yaptırır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  14. Sayfa
  !Dikkat: Oldurgan ve ettirgen yapan eklerin aynı ekler olduğuna dikkat edilmelidir. Oldurganlıkta geçişsiz fiiller geçişli yapılırken; ettirgenlikte geçişli bir fiil yeniden geçişli yapılarak geçiş derecesi arttırılmaktadır. Ettirgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerde özne işi başkasına yaptırmaktadır.style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  15. Sayfa
  Geçişli Ettirgen İçmek iç(-ir)mek → Çocuğa sütü içirdim. (İçme işini ben yapmadım çocuğa yaptırdım.) yıkamak yıka(-t)mak → Arabayı yıkattım. (Yıkama işini ben yapmadım, başkasına yaptırdım.) style.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  16. Sayfa
  ÖZNELERİNE GÖRE FİİL ÇATILARIDönüşlü Fiillerİşteş FiillerEtken FiillerEdilgen Fiillerstyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

  17. Sayfa
  a) Etken Fiiller:Yüklemde bildirilen işi, oluşu, hareketi yapan, yerine getiren bir kişi ya da varlık varsa(gerçek özne) o cümlenin yüklemi olan fiil, çatısı yönünden etkendir. Kısaca fiillerin yapıcısının beli olduğu cümleler çatı yönünden etkendir.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  18. Sayfa
  Ahmet arkadaşını sınıftan çağırdı. (Çağırma eylemini gerçekleştiren Ahmet’tir.) Çok geçmeden uyumuş.(Uyuma eylemini gerçekleştiren o’dur.) style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  19. Sayfa
  b) Edilgen Fiiller: Yüklemde bildirilen eylemi yapanın, yerine getirenin belli olmadığı eylemler çatıları yönünden edilgen fiil olarak kabul edilir. Öznelerin bilinmediği fiillerdir. Edilgen fiiller, fiil köküne, “-il, -in” eklerinin getirilmesiyle yapılır.style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  20. Sayfa
  Acele gelmesi için ona haber gönderdim. (Gönderme eylemini yapan bendir.)Acele gelmesi için ona haber gönderildi. (Haber gönderen kim? Belli değildir.)Çocuklar top oynarken cam kırılmış.(Kırma eylemini yapan çocuklardır.)Top oynarken cam kırılmış. (Kırma eylemini yapan kim? Belli değildir.)style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  21. Sayfa
  c) Dönüşlü Fiiller:Dönüşlü fiillerde gerçek özne vardır, bu yönüyle etken çatılıdırYüklemde bildirilen eylemi öznenin kendi kendine, kendi başına yapması; öznenin bu eylemden yine kendisinin etkilenmesiyle oluşan fiiller dönüşlüdür. style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  22. Sayfa
  Bir fiilin dönüşlü olması iki özelliğe bağlıdır:1 Yüklemde bildirilen işi özne kendi başına yapacak. 2 Özne bu yaptığı bu işten yine kendisi etkilenecek.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  23. Sayfa
  Örnek:Sınavı kazanan Ayşe, günlerce sevindi. (Sevinme eylemini yapan da etkilenen de Ayşe.)● Deniz yeni girdiği işten ayrıldı (Ayrılma eylemini yapan da etkilenen de Deniz.)style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  24. Sayfa
  !Dikkat: Dönüşlülük ekleri kullanılmadan da “kendini,kendi, kendine” sözcükleriyle de fiile dönüşlülük anlamı katılır. Gülhan, kendini yoruyordu.Tehlikeden, kendini korudu.style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  25. Sayfa
  d) İşteş Fiiller:Fiile “-ış, -iş, -uş, -üş” eklerinin getirilmesiyle oluşan fiillerdir. Bu ekleri alan fiillerin işteş olabilmesi için, şu iki anlamdan birini karşılaması gerekir.style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_xppt_yrstyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_y

  26. Sayfa
  1. Bir işin birden çok özne tarafından yapılması.İnsanlar trafik lambasının önünde bekleşiyorlar.Kuşlar ötüştü, kuzular meleşti. 2. Bir işin en az iki kişi tarafından karşılıklı yapılması.Yolda, orta yaşlı bir kadınla selamlaştık.İki otobüs, hızla çarpıştı.Çocuk, okulda yeni bir arkadaşla tanıştı.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  27. Sayfa
  GEÇMİŞ OLSUN !!!style.visibilitystyle.rotationstyle.rotationppt_yppt_yppt_y

Fiilde Çatı Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Fiilde Çatı Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Fiillerde Çati Kavram Haritasi
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin